Lebenszyklus einer Technologie

From Open Source Ecology - Germany
Jump to navigation Jump to search

Der Lebenszyklus einer Technologie enthält folgende Schritte:

 • Forschung
 • Design
 • Beschaffung
 • Prototypen
 • Produkt
 • Fertigung
 • Benutzung
 • Pflege
 • Reparatur
 • Wiederverwendung
 • Recycling

Open Source Technologiezyklus.png